ภาพบรรยากาศ

เข้าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย