บริการห้องพัก และสิ่งอำนวยนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ด้วยห้องพักมาตรฐานเสมือนห้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลดังนี้