บริการห้องพัก และสิ่งอำนวยนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ด้วยห้องพักมาตรฐาน

ความปลอดภัยในห้องพัก

 • มีระบบ CCTV ทุกห้อง
 • มี Caregiver ดูแล
 • ห้องพักถูกออกแบบสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ

  ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม

 • จัดสภาพแวดล้อมด้วยห้องพักชั้นเดียว ทำให้มีความปลอดภัยในลักษณะทางกายภาพ หากเกิดอัคคีภัย
 • จัดสภาพแวดล้อมด้วยเน้น สวน ต้นไม้ ธรรมชาติ
 • จัดสภาพแวดล้อมด้วย ที่ตั้งห่างไกลจากมลภาวะ
 • จัดสภาพแวดล้อม โดยเน้นเสมือนการมาพักผ่อน

  ความปลอดภัยในทรัพย์สิน

 • จัดมีตู้จัดเก็บทรัพย์สินที่จำเป็นสำหรับผู้รับบริการ (ไม่แนะนำให้ให้นำทรัพย์สินมีค่ามาก ที่ไม่จำเป็นนำมาด้วย)

  ความปลอดภัยในชีวิต/การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • จัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ไกล้เคียงกับโดงพยาบาลเอกชนชั้นนำของจังหวัดภูเก็ต มีรถพยาบาลฉุกเฉินสำรองตลอด 24 ชั่วโมง จึงสามารถรองรับเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

  ระบบ CCVT และ VDO Conference

 • จัดให้มีระบบ CCTV และ VDO Conference สำหรับให้ครอบครัว ญาติพี่น้อง และผู้ป่วย ได้ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา โดยสามารถเห็นทั้งภาพและเสียง

 

comments powered by Disqus