รับดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น

รับบริการดูผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นอัมพฤกษ์อัมพาต อัลไซเมอร์ เบาหวาน และอื่นๆแบบอยู่ประจำ

 • อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ดูแลการขับถ่าย จัดยา อาหาร ป้อนยา (ป้อน หรือ ฟีต)
 • ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย ทำแผลและอื่นๆ
 • ทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น พาออกไปเดินเล่น อ่านหนังสือให้ฟัง
 • ทำความสะอาดบริเวณที่ผู้ป่วยพักอาศัยด้วย
 • ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้สูงอายุ
 • สังเกตอาการของผู้สูงอายุทุกวัน หากผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง มีกิริยาวาจาสุภาพต่อผู้ป่วยและผู้ว่าจ้าง
 • พาไปพบแพทย์ตามคุณหมอนัด (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องใช้ในวันเข้าพัก

 • สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุน หรือญาติ
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สนับสนุน หรือญาติ
 • สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย
 • ประวัติการรักษา ยา หรือบัตรนัดของแพทย์
 • เงินค้ำประกันเมื่อแรกเข้ารับบริการ
 • เท่ากับจำนวนเงินค่าบริการ 1 เดือน และจะจ่ายคืน