บริการแพทย์และพยาบาลประจำโรงงาน

แพทย์และพยาบาลประจําโรงงานเป็นบุคลากรสําคัญที่ช่วยดูแลสุขภาพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเปรียบโรงงานอุตสาหกรรมได้กับโรงพยาบาลที่ท่านคุ้นเคย และมีบทบาทหน้าที่สําคัญหลายประการได้แก่ งานให้คําปรึกษาสุขภาพต่างๆ ให้กับพนักงาน, งานรักษาพยาบาล, งานส่งเสริมสุขภาพ, งานควบคุมป้องกันโรค, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, การบริหารจัดการ, งานด้านอาชีวอนามัย, สภาพแวดล้อมในการทํางาน, งานด้านการฝึกอบรม, งานตรวจสุขภาพประจําปี , จัดบอร์ดความรู้ ต่างๆ และจดเก็บสถิติ ผู้มาใช้บริการห้องพยาบาล