1140x550 Demo Image
การนวดในคนอายุเกิน 60 ปี จะได้ประโยชน์มากกว่าคนกลุ่มอายุอื่น เนื่องจากใช้ชีวิตมานาน ได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เช่น ความบกพร่องในการบำรุงรักษาร่างกาย การโภชนาการที่ไม่ค่อยดี มลภาวะในสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ ความเจ็บปวด ปัญหาด้านอารมณ์ ความผันผวนด้านการเงิน กิจกรรมหรืออาชีพที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสรีระ และทัศนคติที่สั่งสมมาจนส่งผลกระทบต่อร่างกายและความคิดจิตใจ

ปัญหาที่เกิดกับผู้สูงอายุหลายอย่าง เช่น รูมาติซึม ข้ออักเสบ ปัญหาของข้อต่อและสะโพก การหมุนเวียนของโลหิตที่บกพร่อง การปวดบั้นเอว ปวดหรือขัดที่คอและไหล่ ไม่สบายเท้า มีปัญหาในการเดิน หลังโกงหรือแอ่นเพราะกระดูกสันหลังโค้งผิดปกติ ฯลฯ จะช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้ด้วยการนวด