ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่กำลังประสพปัญหาหลายด้าน ตั้งแต่ด้านสุขภาพ การต้องพลัดพรากเมื่อสามีหรือ ภรรยาที่ตายจากกัน และต้องต่อสู้กับความเหงาและสภาพ การอยู่คนเดียว ผู้สูงอายุบางรายเกิดความท้อแท้สิ้นหวังที่ ทาให้ตนเองต้องเป็นภาระกับลูกๆ ที่มีรายได้หาเลี้ยงตนเอง ก็ยังไม่พอเพียง

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจากประเด็นปัญหา ทำให้มีผู้หาหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว วิธีการแก้ไขปัญหาประการหนึ่งคือการนำหลักพุทธธรรมอันได้แก่ หลักคำสอนหรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพราะหลักการดำเนินชีวิตในทาง พระพุทธศาสนา มีหลักคำสอนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ของบุคคล ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา หลักพุทธธรรม จะส่งเสริมให้บุคคลรู้จักช่วยตนเอง ยอมรับในศักยภาพของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนให้รู้จักใน เงื่อนไข เหตุปัจจัยและวิธีการซึ่งมีขั้นตอนครบถ้วน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา