1140x550 Demo Image

ดนตรีมีพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ประสบปัญหาสมองเสื่อม หรือ ที่เกี่ยวข้อง และมันสามารถจุดประกายผลลัพธ์ที่น่าสนใจแม้จะอยู่ในช่วงสมองเสื่อมระยะสุดท้าย เมื่อดนตรีถูกใช้อย่างเหมาะสม, ดนตรีสามารถเปลี่ยนอารมณ์, ช่วยในการจัดการความเครียด, กระตุ้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก, ช่วยในเรื่องระบบประสาท และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะ การตอบสนองต่อจังหวะไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือการร้อง ไม่ต้องใช้ความรู้ในการตอบสนอง แต่เป็นการตอบสนองโดยตรงจากสมอง